Hvem eier bilen?

Søketips

Søk også personlig skilt eller understells­nummer (VIN). Søk etter alle kjøretøy, MC eller tilhenger. Husker du ikke hele skiltet? Prøv avansert søk!

Statens Vegvesen

Statens Vegvesen

Statens Vegvesen er et norsk forvaltningsorgan som arbeider for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet transportsystem. Organisasjonen skal dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling.

Administrasjon av veiene i Norge

Statens Vegvesen er underlagt Samferdselsdepartementet og har ansvar for veiadministrasjon på riks- og europaveiene. Dette innebærer å ta vare på, planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde veiene. Etaten har også ansvar for riksvegfergene.

Veisikkerhet

Vegvesenet spiller en viktig rolle i å sikre trygg og effektiv transport på veiene. De jobber med å utvikle og gjennomføre tiltak for å redusere antall trafikkulykker og alvorlighetsgraden av dem. Dette inkluderer utforming av veier, trafikkregulering, informasjonskampanjer og tilsyn med kjøretøy og sjåfører.

Veiplanlegging og bygging

Vegdirektoratet har ansvar for å planlegge og bygge nye veier, samt utvide og vedlikeholde eksisterende infrastruktur. Dette innebærer å analysere transportbehov, utarbeide planer, koordinere med andre aktører og gjennomføre prosjekter. Målet er å sikre en god og effektiv veiinfrastruktur som kan imøtekomme fremtidige transportbehov.

Trafikkregulering

Statens Vegvesen er ansvarlig for å regulere trafikken på veiene. Dette inkluderer blant annet å fastsette fartsgrenser, etablere trafikkskilt og lysregulering, og administrere trafikkstrømmer for å minimere trafikkork og forbedre trafikkflyten.

Miljøhensyn

Etaten har også en rolle når det gjelder å ivareta miljøhensyn i veiutbyggingen. De jobber med å redusere miljøpåvirkningen fra veitrafikken, blant annet ved å fremme bruk av mer miljøvennlige transportformer og ved å redusere utslipp fra kjøretøy.

Hvilke tjenester utfører Vegvesenet? 

Statens Vegvesen utfører en rekke tjenester relatert til veiinfrastruktur og trafikksikkerhet. Her er noen av tjenestene de utfører:

 • Veiplanlegging og –utbygging

  Dette innebærer å planlegge nye veier, utvide eksisterende veier og oppgradere infrastruktur. Statens Vegvesen utarbeider veiplaner, gjennomfører kostnadsberegninger, skaffer nødvendige tillatelser og bygger veiene i samarbeid med entreprenører.

 • Drift og vedlikehold av veier

  Etaten er ansvarlig for å drifte og vedlikeholde det norske veinettet. Dette inkluderer vinterdrift, asfaltering, veimerking, skilting, reparasjoner, renholdt og generelt vedlikehold for å sikre at veiene er trygge og i god stand.

 • Kjøretøy og førerkort

  Statens Vegvesen håndterer registrering og godkjenning av kjøretøy, utstedelse av førerkort, teknisk kontroll av kjøretøy, inspeksjon av verksteder og tilsyn med trafikkskoler.

 • Trafikkinformasjon og –planlegging

  Etaten samler inn og formidler informasjon om veitrafikken, inkludert trafikkflyt, trafikkuhell, trafikkprognoser og trafikkinformasjon for trafikanter. De jobber også med trafikkplanlegging, inkludert kapasitetsanalyser, trafikkregulering og utforming av veikryss og rundkjøringer.

Ulike navn på Statens Vegvesen

Statens Vegvesen har gjennomgått noen navneendringer i løpet av sin historie, som kan skape forvirring. Her er noen av de tidligere og alternative navn som har blitt brukt for å omtale etaten:

 • Vegdirektoratet

  Dette var det opprinnelige navnet på Statens Vegvesen da det ble opprettet i 1864. Vegdirektoratet var en del av det daværende Indredepartementet og hadde ansvar for veibygging og veiforvaltning.

 • Vegvesenet

  Dette navnet har blitt brukt som en kortform for Statens Vegvesen og refererer til etatens oppgaver og ansvarsområder knyttet til veibygging, drift og vedlikehold.

 • Samferdselsdepartementet – Vegavdelingen

  I noen perioder har Statens Vegvesen blitt organisert som en avdeling under Samferdselsdepartementet. I slike tilfeller kan det ha blitt referert til som Vegavdelingen.

 • Biltilsynet

  Biltilsynet var tidligere en egen enhet under Statens Vegvesen, med ansvar for teknisk kontroll av kjøretøy og tilsyn med trafikkskoler. Imidlertid har det skjedd organisatoriske endringer, og fra 2021 ble oppgavene til Biltilsynet overført til Statens vegvesen.

Meld fra om feil i artikkelen